من از بانکهایی که کارت اعتباری ویا بدهی دریافت میکنم تازه متوجه میشوم باید واریز داشته باشم تا بتوانم از کارت استفاده کنم واز ان مهمتر دیگر قادربه پیدا کردن مالک ارائه دهنده نیستم تا حساب را ببندم واز واریز به حساب پیشگیری کنم! اگر شما میتوانید به من راهنمائی بدهید @saeidghadery888