این را جهت تشخیص واثبات سعید قادری اضافه میکنم درتمام حسابهای صرافی شناسائی گوگل فعال است و دلیل محدودشدن من ایرانی بودن بود واست واکثرصرافیها از گفتن شرم دارن آیا شما از دروغ های خود شرم ندارید سعیدقادری دارای امضادرDogچاین درسال2017//07/05 با ایدی 10821